VÅRA BEHANDLINGSFORMER
visibility KBT - Kognitiv beteendeterapi

KBT är en förändringsinriktad terapiform. Du arbetar tillsammans med din terapeut med att utforska hur känslor, tankar, kroppsliga upplevelser och beteenden hänger ihop. Du drar slutsatser med din psykoterapeut hur detta gör att ditt problem fortsätter och du provar nya strategier för att bryta dina invanda mönster. Du och din psykoterapeut är specialister, du på dig själv och psykoterapeuten på KBT.

Terapiprocessen är ett samarbete som bygger på ömsesidig respekt. Ni gör tillsammans en tydlig problemformulering och målformulering som ni regelbundet utvärderar. Mellan sessionerna provar du dina nya tankar och beteenden i din vardagsmiljö. Specifika KBT-metoder vid olika svårigheter har vetenskapligt stöd och vi använder oss av de metoderna när det passar dina besvär:

När dina behov inte stöds av någon beprövad modell använder vi oss av mer övergripande KBT utifrån den problembild du beskriver, tex. vid sorg, livskris eller inför en livsstilsförändring

Vi tar emot Vuxna, Ungdomar och par för behandling.

Läs mer om KBT

Inom metodiken för KBT finns arbetssätt som utvecklats för att antingen möta problem bredare eller ännu mer specifikt. Hos oss på KBT Skeppsbron finns kompetens inom följande:

visibility ACT- Acceptance Committment Therapy

ACT är en vetenskapligt förankrad psykoterapeutisk metod inom KBT och är en del av den så kallade ”tredje vågens KBT”. Utifrån vetenskapliga studier kring det mänskliga medvetandet och människans språkutveckling har nya metoder och utvecklats, däribland ACT.

Inom ACT fokuserar vi på vad som är viktigt i livet, vilka hinder som finns för att nå dit och för att hitta nya strategier att närma sig grundläggande värderingar. Acceptans, medveten närvaro och förmågan att skapa betraktelseavstånd till det som man kämpar med är viktiga steg på vägen. Språkets betydelse för vårt lidande, tendensen att tro på vad vi tänker och oförmågan att röra sig mot det som är betydelsefullt i livet arbetar vi med och är viktiga hörnstenar i ACT.

Om du upplever att du ”fastnat” i livet på grund av obehagliga tankar och känslor är ACT något för Dig.

visibility Schematerapi

Schematerapi är en evidensbaserad terapiform som passar för behandling där traditionell KBT inte visat sig effektiv. Den har sin teoretiska bas i Aaron Becks kognitiva teori. Den har adderat teori och metod från bla. anknytningsteori, gestaltteori och dynamisk teori vilket visar sig i en större tyngd vid barndomserfarenheter och vid den terapeutiska alliansen än vid traditionell KBT.

Schematerapi passar dig som fastnar i känslomässiga svårigheter. Du kanske upplever att dina känslor tar överhanden ibland, att du känner ”för mycket” eller ”för lite” och har svårt att styra dina handlingar. Ofta uppstår det i samband med relationer till dina vänner, din partner, din familj eller personer på din arbetsplats. Du kanske kämpar med höga krav och självkritik, som du kanske vet är orimligt men ändå inte kan släppa.

visibility Compassionfokuserad terapi (CFT)

Ensamhet och lidande är mänskligt. Men det är lätt att känna att man är den enda personen som har det svårt och man kanske börjar klandra sig själv för det. Då ökar lidandet och ensamhetskänslorna.

I compassionfokuserad terapi tränar man bland annat upp ett omsorgsfullt och empatiskt sätt att se på sig själv och andra. Terapiformen är skapad av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert. Metoden bygger på anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och buddhistiska meditationer.

CFT kan vara extra hjälpsam om du har låg självkänsla, upplever mycket ångest, oro, är kritisk mot dig själv eller andra, har svårt att reglera dina känslor, upplever relationsproblem, har höga prestationskrav eller har svårt att känna dig nöjd med dig själv.

Läs mer om CFT

visibility IBCT-Integrative Behaviour Couples Therapy

Om du känner att du och din partner ofta hamnar i konflikter och har svårt för att kommunicera med varandra kan IBCT var något för er.

KBT Skeppsbron erbjuder parterapimetoden IBCT som innebär att man kartlägger interaktionsmönster hos dig och din partner, ökar acceptansen för varandras olikheter och hittar bättre fungerande strategier att kommunicera med varandra.

IBCT (Integrative Behavioural Couples therapy) är en vetenskapligt beprövad terapiform för relationsproblem. Den är också rekommenderad i behandling av depression om depressionen är nära anknuten till relationssvårigheter. Fokus på behandlingen ligger på acceptans och man menar att acceptansen är vägen till förändring.

Varje behandling startar med en bedömningsfas om fyra samtal: två parsamtal och två individuella samtal. Under dessa samtal gör vi en noggrann kartläggning av problemsituationer och analyserar vad som vidmakthåller den onda spiralen. I bedömningsfasen kartläggs också parets resurser och motivation till förändring. Vid det sista återkopplingssamtalet presenteras analysen av problemen du och din partner fastnat i och ges förslag på hur man kan jobba vidare inom ramen för en parterapi.

visibility MI - Motiverande samtal

Motiverande samtal,MI, är en samarbetsgrundad, personcentrerad form av vägledning för att framkalla och stärka motivation till förändring. Samtalsmodellen kommer ursprungligen från missbruks / beroendeområdet och används för att hjälpa individer att styra mot egen förändring istället för fort ifrån den.

Det finnsöverlappande principer mellan MI och KBT.

visibility Mindfulnessbaserad terapi (MBSR & MBKT)

Stress och depression har adresserats med 8-veckors Mindfulnessbaserade behandlingsprogram. Resultaten är goda. Mindfulness kommer från österländsk filosofi och religion. I mindfulness praktiserar vi meditation och tränar medveten närvaro. Du kommer utveckla din förmåga att vara mer observerande och accepterande i förhållande till dina känslor och tankar, samt mindre dömande mot dig själv och andra. På KBT Skeppsbron tillämpar vi mindfulnessbaserade inslag inom ramen för KBT.

Träning i Mindfulness återfinns inom ramen för KBT. För sammanhållna 8-veckors program samarbetar vi med Henrik Kok, Naturligt-Vis, som erbjuder kurser för både klienter och professionella.

Länk till Naturligt-Vis